Наемодателят „Травел Карс“ ЕООД, отдава под наем на наемателя автомобил, подробно описан на лицевата страна на договора, при условията описани в настоящия договор.

 1. Приемане и предаване
  • Автомобилът се отдава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изискано от орагните на КАТ, отразено в двустранно подписания Приемо-предавателен протокол, неразделна част от настоящият Договор, при условията на които става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние, в което му е предоставен, което се удостоверява в гореспоменатия Приемно-предавателен протокол
  • При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение наемателят дължи неустойка в размер максимум дневно наемната цена на автомобила. Наемателят може да продължи своя договор по телефона с максимум 48 часа. При забавяне повече от два дни наемателят се задължава да сключи нов договор.
  • Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от два дни, без за това да е уведомен наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по настоящия Договор.
 1. Щети, загуби, кражби и други
 • При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на наемателя, последния се задължава да плати на наемодателя пълно обезщетение (вкл. разноските по отдаване под наем а заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем). По смисъла на тази клауза заместващ автомобил е този автомобил, който се предоставя на наемателя при пълно или частично ползване на наетия автомобил.
 • Наемателя заплаща изцяло щети по долната част на автомобила, гуми и джанти, кражба на тасове или радиокасетофон.
 • Отговорността по отношение на щети, нанесени на трети лица, ако е причинена виновно от наемателя, се поема от застраховката „Гражданска одговорност“ до лимита й, с изключение на случаите, визирани в т, 5.1; 5.2; и 5.3. от този Договор. Само при наличие на увайен регресен иск от застрахователя по смисъла на чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане тази отговорност се поема от наемателя.
 • При загубване, унищожаване или кражба на талон, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от пет дни.
 1. Цени и начин на плащане
 • Наемната цена на автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в Тарифа, неразделна част от Договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при предаване на автомобила и подписване на Приемо-предавателен протокол.
 • Наемателят се задължава да заплати депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на Договора. След връщане на автомобила в изрядно състояние – същото, в което е предаден съобразно Приемно-предавателния протокол, депозитът се освобождава. При констатиране в Приемно-предавателния протокол на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в Приемо-предавателен протокол, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъкът – ако има такъв – се освобождава.
 1. Отговорност на наемодателя
 • Наемодателят оттоваря за щети, причинени от наемателя или трети пица, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза. Разноските по извършване на тази експертиза следва да се поемат от страната, в чийто ущърб е нейното заключение.
 • Наемодателят се задължава да предостави на наемателя заместващ автомобил за срока, за който е сключен Договорът за отдаване под наем на неизправния автомобил.
 1. Задължения и отговорности на наемателя
  1. Наемателят е длъжен:
   • да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
   • при настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетия автомобил;
   • в случай на злополука или щета на автомобила извън дребните инциденти да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи. В срок от двадесет и четири часа от настъпване на щетата/злополуката, но не по- късно от изтичане на срока на Договора наемателят следва да уведоми наемодателя за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни (имена на сведетели и др.п.) във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.
  2. Наемателят няма право;
   • да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни или други товари;
   • да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици и упойващи медикаменти;
   • да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания.
  3. Наемателят трябва да притежава редовно Удостоверение за правоуправление на МПС, стаж над една година и навършена двадесет и една годишна възраст.
  4. Нарушаване на клаузите на т. 5.1.-5.2., в резултат на което са нанесени щети, изключва ограничената отговорност и наемателят дължи пълно обезщетение.
  5. Наемателят дава съгласие личните му данни, описани в Договора, да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.
 1. Заключителни разпоредби
 • Всички изменения и допълнения на настоящия Договор, както и всички документи, отразяващи изпълнението му, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните или техни упълномощени представители.
 • Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на Договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие от компетентния съд.
 • За всички неуредени и произтичащи от Договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228-239 от ЗЗД, ЗДП както и останалите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните.